Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz być na bieżąco, a dodatkowo otrzymasz 10% rabatu na zakupy.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

 

 

Regulamin sklepu internetowego misiowyswiat.pl

Sklep internetowy misiowyswiat.pl jest prowadzony przez:

Misiowy Świat Agnieszka Szmitkowska ul. Mariana Wyrzykowskiego 1/87, 03-142 Warszawa, NIP 5681561818, REGON: 362388624, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1 DEFINICJE
 
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, warunki zawierania Umowy o Świadczenie Usług i Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy  je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
-
BOK - Biuro Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego Klient telefonicznie/mailowo/za pośrednictwem korespondencji pisemnej może uzyskać informacje na temat Towarów, Sklepu, Regulaminu oraz aktualnych Promocji;

-
Klient - osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin.
 
-
Kod rabatowy - kod rabatowy wydawany przez Sprzedawcę uprawniający do nabycia Towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie po promocyjnej cenie lub przy uwzględnieniu określonego rabatu procentowego lub kwotowego. Klient może otrzymać kod rabatowy podczas akcji promocyjnej organizowanej na odrębnych zasadach przez Sprzedawcę;
 
-
Konsument - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę o Świadczenie Usług lub Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 
 -
Konto Klienta/Konto - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach platformy allegro.pl zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług.
 
-
Koszyk - usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta ze Sklepu, polegająca w szczególności na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wpisanie Kodów rabatowych umożliwiających obniżenie ceny na zasadach określonych odrębnymi regulaminami, wyświetlenie podsumowania ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki) oraz dla użytkowników zalogowanych zapamiętanie Towarów dodanych do koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki;
  
-
Promocje - szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;

-
Sprzedawca/Przedsiębiorca – Misiowy Świat Agnieszka Szmitkowska ul. Kolejowa 1, 06-150 Świercze, NIP 5681561818, REGON: 362388624, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Ministra Gospodarki, adres poczty elektronicznej: biuro@misiowyswiat.pl; nr telefonu BOK 661 883 876.
 
-
Towar - rzecz sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem serwisu na rzecz Klienta, za zapłatą ceny;
 
-
Treść/Treści - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia Towaru, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu;
 
-
Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki;

-
Zamówienie – formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający Towary jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny.

- Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 
§ 2 OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu w serwisie.
2. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy lub w dni robocze po godz. 7:00 rozpatrywane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w który zamówienie zostało złożone.
3. Opis oraz zdjęcia sprzedawanych przez nas przedmiotów stanowi przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211)
4. Do każdego zakupionego przedmiotu wystawiamy paragon. Na życzenie wystawiamy fakturę VAT. Kupujący wyraża zgodę na przesłanie faktury VAT drogą mailową.
5. Termin płatności to 7 dni. Po upływie tego terminu przedmiot wystawiany jest ponownie na sprzedaż.

                          

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW
 
§ 3 Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym misiowyswiat.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając wskazane tamże dane oraz hasło dostępu, a także zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego misiowyswiat.pl i Politykę Prywatności. Poprzez rejestrację Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez Sprzedawcę konta Klienta w Sklepie Internetowym misiowyswiat.pl.

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym misiowyswiat.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego misiowyswiat.pl, są nieodpłatne.

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym misiowyswiat.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

§ 4 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego misiowyswiat.pl

1. Logowanie do Sklepu Internetowego misiowyswiat.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”). W razie zmiany danych dokonanej w trybie określonym w zdaniu poprzednim kolejne logowania do Sklepu Internetowego misiowyswiat.pl odbywać się będą poprzez wpisanie zmienionego w taki sposób adresu e-mail lub hasła.

2. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym misiowyswiat.pl zakładane jest konto Klienta. Zamieszczając jakiekolwiek dane w Sklepie Internetowym misiowyswiat.pl, Klient oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym umieścić je w Sklepie Internetowym misiowyswiat.pl.

3. Klient, który zarejestrował się (założył konto) w Sklepie Internetowym misiowyswiat.pl, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego misiowyswiat.pl, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego misiowyswiat.pl oraz dodatkowo, monitorować status swoich zamówień, uzyskać dostęp do faktur dotyczących zamówień złożonych w przeszłości, dodawać produkty do przechowalni.

4. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym misiowyswiat.pl. ponieważ za ich pomocą następuje weryfikacja tożsamości zarejestrowanego Klienta w Sklepie Internetowym misiowyswiat.pl.

5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być rozwiązana:

 1. przez zarejestrowanego Klienta, w każdym czasie;
 2. przez Sprzedawcę w razie zakończenia świadczenia przez Sprzedawcę usług objętych umową, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na adres mailowy przypisany do konta Klienta (to jest adres podany podczas rejestracji lub, w sytuacji, gdy Klient zaktualizował adres e-mail, adres zaktualizowany) .

§ 5 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego misiowyswiat.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego misiowyswiat.pl:

 • zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
 • nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia produktu, a także od wartości oraz wielkości zamówienia. Koszty dostawy podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy oraz kosztami usług dodatkowych, o ile takie będą przez Sprzedawcę świadczone i zostaną przez Klienta wybrane) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Promocje w Sklepie Internetowym misiowyswiat.pl nie łączą się z innymi promocjami (w tym kodami, kuponami i kartami rabatowymi, wyprzedażą ani przecenami) chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

§ 6 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego misiowyswiat.pl jako Klient zarejestrowany (po zalogowaniu się na konto Klienta) lub jako tzw. „gość” (Klient niezarejestrowany).

2. W celu złożenia zamówienia należy:

 • wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „do koszyka” (lub równoznaczny), przy czym w razie chęci zakupu kilku produktów czynność tą należy powtórzyć dla każdego z wybieranych produktów;
 • po zakończeniu procesu wyboru produktów przejść do „Koszyka”, a następnie:
  • wybrać sposób dostarczenia produktu;
  • w przypadku, gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta w Punkcie Odbioru – wybrać z listy Punkt Odbioru, w którym zamówienie zostanie odebrane;
  • w przypadku, gdy zamówienie zostanie dostarczone za pośrednictwem Firmy Kurierskiej: wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy przez Firmę Kurierską wymagane jest, by Klient dodatkowo podał numer telefonu do kontaktu z kurierem;
  • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia;
  • zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego misiowyswiat.pl i Politykę Prywatności bądź zalogować się na swoje konto utworzone w tymże Sklepie;
  • kliknąć przycisk „Zamawiam” lub analogiczny;

3. W przypadku płatności z góry należy także opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.

4. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru oraz od rozmiarów zamawianych produktów:

 • na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu - Firmą Kurierską, w sytuacji gdy Klient wybrał taką formę dostawy;
 • do wskazanego przez Klienta Punktu Odbioru – w takim przypadku odbiór przedmiotu zamówienia następuje w wybranym przez Klienta Punkcie Odbioru.

Szczegółowe informacje na temat rozmiarów produktów (paczek), które mogą być dostarczane w poszczególnych formach dostawy oraz o kosztach dostawy znajdują się tutaj https://misiowyswiat/czas-realizacji-zamowienia.

5. W Sklepie Internetowym misiowyswiat.pl prowadzona jest sprzedaż detaliczna, w związku z czym Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.

6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu lub produktów. Złożenie zamówienia nastąpi w momencie wciśnięcia przez Klienta przycisku „potwierdzam zakup”.

7. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w trakcie składania zamówienia lub, w przypadku Klientów zarejestrowanych, wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:

 • nie odebrał przedmiotu zamówienia płatnego przy odbiorze;
 • nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską;

9. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup zamówionego produktu od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail.

10. Klient składając zamówienie i wybierając dostawę realizowaną przez Firmę Kurierską powinien podać dokładny adres, pod który zamówienie to ma zostać dostarczone. Podanie przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu może spowodować opóźnienie lub uniemożliwić dostarczenie przedmiotu zamówienia.

11. W komunikacji z Klientem (np. w wysyłanych przez Sprzedawcę wiadomościach z potwierdzeniem otrzymania zamówienia) jako wartość zamówienia wskazana będzie wartość zamawianych produktów oraz koszty dostawy (zależne od wybranej przez Klienta formy dostawy), a także koszty innych, dodatkowych usług zamawianych przez Klienta (o ile Sprzedawca będzie oferować takie dodatkowe usługi, a Klient je zamówi). Wartość zamówienia wskazywać będzie całkowite koszty, które Klient zobowiązany będzie ponieść.

12. Po wprowadzeniu na terenie Polski obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności, Sprzedawca może wprowadzić ograniczenia w realizacji zamówień składanych przez przedsiębiorców stanowiących transakcje podlegające temu obowiązkowi. Dla uniknięcia wątpliwości podkreśla się, że niniejszy §6 ust 12 nie dotyczy zamówień składanych przez Konsumentów.

§ 7 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia możliwe jest jedynie na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. Zapłaty za zamówienie należy dokonać przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) –przelewem lub przy pomocy systemu płatności mobilnych BLIK, w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę. W tym przypadku potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu płatności. Ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych, w razie wyboru przez Klienta przedpłaty jako formy płatności i niedokonania płatności:

 • w terminie 7 dni (w razie wyboru formy przelewu tradycyjnego) lub
 • niezwłocznie, podczas procesu płatności rozpoczętego w momencie wyboru przez Klienta formy płatność kartą, systemem BLIK lub tzw. szybkim przelewem (w razie wyboru takiej formy płatności) zamówienie złożone przez Klienta może zostać anulowane (co będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty Klienta przez Sprzedawcę). Dla uniknięcia wątpliwości podkreślane jest, iż w razie opuszczenia przez Klienta procesu płatności rozpoczętego w momencie wyboru przez Klienta formy płatność systemem Blik lub tzw. szybkim przelewem przed finalizacją tego procesu, ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych niemożliwym jest dokonanie takiej płatności w terminie późniejszym.

3. Klienci składający zamówienie poprzez swoje konto w Sklepie Internetowym misiowyswiat.pl (Klienci zarejestrowani) mogą, zamiast płatności dokonanej w sposób określony w § 7 ust. 2 powyżej, dokonać zapłaty za zamówienie podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Firmę Kurierską – gotówką lub inną metodą płatności akceptowaną przez wybraną przez Klienta Firmę Kurierską. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po wysłaniu do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji;

4. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.

5. Rozliczenia transakcji BLIKiem i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem:

 1. serwisu Pay-U (PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.), na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania.

6. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Misiowy Świat lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich klientów, upoważniającego do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym misiowyswiat.pl.

7. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, przecenami bądź wyprzedażami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

§ 7a Wystawianie i doręczanie faktur

Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Misiowy Świat faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres mailowy (to jest na adres mailowy podany przez Klienta podczas rejestracji, w skutek aktualizacji danych w koncie Klienta lub podczas składania Zamówienia). Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.

§ 8 Czas realizacji zamówień

1. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego misiowyswiat.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia bezpośrednio do Klienta (za pośrednictwem Firmy Kurierskiej) lub do wskazanego przez Klienta Punktu Odbioru. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

2. Klient powinien podać prawidłowe i dokładne dane do dostawy. Podanie przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy może spowodować wydłużenie czasu dostawy lub brak dostawy.

3. Firmy Kurierskie oraz firmy obsługujące Punkty Odbioru, za pośrednictwem których dostawa może być realizowana posiadają własne regulacje co do sposobu realizacji usługi dostawy (w tym w zakresie ewentualnych reklamacji dotyczących dostawy, czasu i sposobu zgłaszania ewentualnych uszkodzeń przesyłki i innych istotnych kwestii) – szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronach firm realizujących dostawę prosimy o zapoznanie się z tymi warunkami przed wyborem sposobu dostawy.

§ 9 Warunki reklamacji

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi rzeczy bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, które zostały stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.

2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Klienta.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Sprzedawcy oraz opisem reklamacji. 

4. Sprzedawca rozstrzygając reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi oraz biorąc pod uwagę żądania Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi. W przypadku gdy wada stanowiąca podstawę reklamacji nie będzie wadą nieistotną, w razie braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub w sytuacji gdy produkt był już naprawiany lub wymieniany, Sprzedawca zwróci Klientowi należność zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi.

5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.

6. Działając na podstawie art. 14 ust 1 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) uprzejmie informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR). Informujemy, iż dla konsumentów w Polsce dostępne są następujące, pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: za pomocą miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

§ 10 Warunki gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

 • korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), zgodnie z informacjami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej;
 • korzystając z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 regulaminu.

§ 11 Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 7 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 • od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu);
 • od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

2. Konsument, który za pośrednictwem Sklepu Internetowego misiowyswiat.pl zlecił Misiowy Świat realizację usługi (o ile w Sklepie Internetowym misiowyswiat.pl oferowane będą usługi) oraz zgłosił żądanie, by rozpoczęcie wykonywania usług nastąpiło przed upływem wskazanego w § 11 ust 1 terminu do odstąpienia od umowy, a następnie, po zgłoszeniu żądania wykonuje prawo odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.

3. Konsument, który wyraził zgodę na rozpoczęcie wykonywania umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, i na spełnienie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia od umowy wskazanego w § 11 ust 1 traci prawo do odstąpienia od umowy, chyba że Misiowy Świat nie dostarczył mu informacji o udzielonej przez niego zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy.

4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2019, Dz.U. z 2019 r. poz. 134, z późniejszymi zmianami):

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5. Odstąpienie od umowy zgodnie z § 11 ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia w terminie wskazanym w § 11 ust. 1 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu lub wydrukować wzór znajdujący się poniżej). Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy produktu, którego odstąpienie dotyczy. Sprzedawca zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 13 regulaminu.

7. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania. Sprzedawca nie jest zobowiązany zwracać Konsumentowi dodatkowych kosztów wynikających z faktu wyboru przez Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Kwota zwrotu kosztów dostarczenia rzeczy do Klienta określana będzie przez Sprzedawcę w procesie realizacji przez Klienta prawa odstąpienia od umowy jako „zwrot za transport”.

8. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy produkt lub produkty, których dotyczy odstąpienie , niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. W celu dokonania zwrotu prosimy po odebraniu przesyłki - odesłać taki produkt lub produkty "Odstąpienie”.

§ 12 Zwrot należności Klientom

1. Sprzedawca dokonuje zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych.

2. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Do zwracanego Towaru prosimy o dołączenie dowodu zakupu (paragon).

3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Przypominamy, że podanie przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego może spowodować opóźnienia w procesie zwrotu Klientowi należności.

§ 13 Dane osobowe

1. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę, w tym w szczególności celów przetwarzania oraz uprawnień przysługujących podmiotom danych określone zostały w Polityce prywatności.

2. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne. W sytuacji podania przez Klienta danych innych osób (np. jako odbiorców zamówienia) Klient oświadcza i zapewnia, że posiada podstawę dla podania takich danych (np. osoba taka wyraziła stosowną zgodę), że poinformował taką osobę o przekazaniu jej danych Sprzedawcy oraz o zasadach przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych określonych w Polityce Prywatności.

§ 14 Przesyłanie informacji handlowych

1. Dane osobowe, które Klient powierza Sprzedawcy rejestrując się jako odbiorca newslettera na stronie internetowej misiowyswiat.pl, tj. adres poczty elektronicznej Klienta, przetwarzane są w celu dostarczania newslettera. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Polityce Prywatności.

2. Klient może w dowolnym momencie cofnąć wyrażone przez siebie zgody.

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego misiowyswiat.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego misiowyswiat.pl były na najwyższym poziomie i bez przerwy, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego misiowyswiat.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego misiowyswiat.pl.

3. Przypominamy, iż mogą zdarzyć się sytuacje, w których administratorzy serwerów pocztowych mogą zablokować przesyłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta, a także iż oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta może spowodować usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail, w razie problemów z otrzymywaniem informacji przesyłanych ze Sklepu Internetowego misiowyswiat.pl rekomendujemy weryfikacje ustawień określonych przez administratorów serwerów pocztowych oraz ustawień określonych za pomocą zainstalowanego oprogramowania.

4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).

5. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego misiowyswiat.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej

6. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, takich jak zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego misiowyswiat.pl, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego misiowyswiat.pl zmienionego regulaminu. Zmiany regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Klientów, co w szczególności oznacza, iż zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.Załącznik nr 1

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

- [adres sprzedającego]

- Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] .

- Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .

- Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]

- Login Allegro: [login kupującego]

- Adres: [adres kupującego]

- Data: [data odstąpienia od umowy]

- Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl